top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Rebicasso Incassobureau BV

Definities

1.Rebicasso Incassobureau bv, verder te noemen Rebicasso: Rebicasso, gevestigd te Zwijndrecht onder KvK nr. 83044523.

2.Klant: degene met wie Rebicasso een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: Rebicasso en klant samen.

4.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Rebicasso.

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1.Aanbiedingen en offertes van Rebicasso zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Aanvaarding

1.Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Rebicasso zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Rebicasso slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1.Alle prijzen die Rebicasso hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.Alle prijzen op die Rebicasso hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rebicasso te allen tijde wijzigen.

3.Rebicasso kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.

4.In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rebicasso gerechtigd wettelijke rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rebicasso.

3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Rebicasso zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rebicasso op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rebicasso, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rebicasso te betalen. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Rebicasso te verrekenen met een vordering op Rebicasso.

 

Verzekering

1.De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:-geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst -zaken van Rebicasso die bij de klant aanwezig zijn -zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2.De klant geeft op eerste verzoek van Rebicasso de polis van deze verzekeringen ter inzage. Garantie Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Rebicasso enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1.Rebicasso voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.Rebicasso heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Rebicasso tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Rebicasso tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1.De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Rebicasso.

2.De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Rebicasso de betreffende bescheiden.

4.Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Rebicasso redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

1.De overeenkomst tussen Rebicasso en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 Jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3.Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Rebicasso schriftelijk in gebreke stellen.

 

Geheimhouding

1.De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Rebicasso ontvangt geheim.

2.Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Rebicasso waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Rebicasso schade kan berokkenen.

3.De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4.De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: -die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant -die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5.De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Vrijwaring De klant vrijwaart Rebicasso tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rebicasso geleverde diensten.

 

Klachten 1.De klant dient een door Rebicasso verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rebicasso daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.Consumenten dienen Rebicasso uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Rebicasso in staat is hierop adequaat te reageren.

5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rebicasso gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rebicasso.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Rebicasso ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Rebicasso een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Rebicasso verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Rebicasso

1.Rebicasso is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.Indien Rebicasso aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.Rebicasso is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.Indien Rebicasso aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Rebicasso vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rebicasso toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.Is de nakoming van de verplichtingen door Rebicasso niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rebicasso in verzuim is.

3.Rebicasso heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rebicasso kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rebicasso in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Rebicasso kan worden toegerekend in een van de wil van Rebicasso onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rebicasso kan worden verlangd.

2.Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Rebicasso 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rebicasso er weer aan kan voldoen.

4.Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.Rebicasso is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.Rebicasso is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rebicasso zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rebicasso.

2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rebicasso bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rebicasso is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 10-06-2021.

bottom of page